54 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
หาลูกค้า 
นำเสนอผลิตภัณฑ์ ที่เหมาะสมไปยังลูกค้า
img
สมาชิก

พนักงาน

รับผิดชอบในการเขียนบทความและข้อมูลที่เป็นเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆของบริษัทฯ รวมถึงการเขียนบทความที่เกี่ยวข้องในวงการ เพื่อโปรโมทบทความเหล่านี้ บนโซเซียลและบล็อกต่าง ๆที่สามารถดึงดูดและรักษาลูกค้าไว้ เพิ่มโอกาสการเข้าชมเว็บ เพิ่มยอดขายของธุรกิจ อัพเดทเทรนของตลาดและสามารถขยายการรับรู้ของแบรนด์สินค้าในตลาดให้ได้
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

1. หาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย + เพิ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
2. นำเสนอสินค้า ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
3 .วิเคราะห์ข้อมูล+ติดตามเพื่อให้ลูกค้า เข้าใช้งานโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง
4. สำรวจ วิเคราะห์คู่แข่ง ในด้านการทำการตลาด 
5. รวบรวมข้อมูล จาก ผู้ใช้งาน หรือ ลูกค้า พร้อมรายงาน


img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content creator

1. สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่าง ๆ 
2. เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
3. รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
4. พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น
5.ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหา การตลาดคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ
6. สามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านการตลาดออนไลน์
7. ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. สนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด 
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Admin

1. สามารถตอบข้อความและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าและผู้ใช้งาน
2. ประสานงานภายในทีมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียทุกช่องทาง
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี
5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Head of marketing


กำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
1.บริหารงานการตลาด
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วางแผนงานการตลาดประจำปี ตลอดจนแผนปฎิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามสถานการณ์ และข้อมูลทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
1.3 กำกับ ควบคุม และรับผิดชอบผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตลอดจนบริหารค่าใช้จ่ายทางของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร
2.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้พัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น
2.3 ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

1. วางแผนการตลาด และปฎิบัติตามแผนงาน
2. ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
5. สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์
6. ทำแผนคอนเท้นต์ และวาง concept ของคอนเท้นต์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
7. คิด+บริหารจัดการแคมเปญออนไลน์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์
8. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
9. ยอมรับและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12. มีความรู้ ความสนใจทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

  1. นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับบริษัทต่างๆ ไปเป็นทีม
  2. จัดทำแผนการตลาด
  3. กำหนดเป้าหมาย และสามารถทำตามเป้าหมายที่กำหนดได้
  4. คิดคอนเท้นท์ การโปรโมทโฆษณา
  5. ดูแลและยิงแอดเพจเฟสบุ๊ค และเว็ปไซด์
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

การตลาด

1.ช่วยดูแลงานด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดรวมจนถึงเอกสารต่าง ๆภายในฝ่าย 3.ประสานงานต่าง ๆภายในฝ่าย 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ