83 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 40 จาก 63 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี

1.       รับผิดชอบการรับ – จ่าย, การออกใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย, การเสียภาษีประจำเดือน และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.       จัดพิมพ์ จัดทำ รายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลด้านการเงิน
3.       รับโทรศัพท์ บันทึกข้อความ เพื่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการต่อไป ประสานงานกับฝ่ายงานภายในอื่นๆ
4.       ติดตาม – ทวงถามลูกหนี้ค้างชำระรายการต่างๆ
5.       ให้บริการ และข้อมูลต่างๆ แก่ลูกค้า
6.       ดูแลสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงานให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ
7.       ดูแลด้านการจัดซื้อและควบคุมวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Operations Manager

Operations Manager works 6 days a week (1 day off per week - store business hours 3:00 p.m. - 00:00 p.m.). Duties, and responsibilities are as follows:
               1. Design a strategy Plan management, set policies, processes, and growth goals in terms of store operations (Operational – Pre opening & closing checklist, procedure), sales and cost control (Budgeting and Cost Control), including viewing market trends. To be consistent with sales (Sales and Marketing)
               2. Plan management, control, inspect, and evaluate the performance of all employees. To be in line with the strategy, policy, and growth goals set. In addition, there must be a presentation of better operational processes. for continuous development
               3. Take care of, train, give advice, guidance, teach and develop employees so that they can work according to the store's standards that they should be, including considering merit and merit. and penalties according to the company's regulations
            4. Set the budget, allocate and approve payments within the scope of authority and duties that can be done.
               5. Take care that customers who come to use the service receive food and service according to the shop's standards that should be, contact and coordinate with other departments related Both inside and outside to support the operation of the store to be convenient and neat, without any limitations in providing customer service. and solve immediate problems that occur on site
            6. Prepare reports / present administrative information. both progress Status of the business Overall performance of the store, problems, along with guidelines that need to be improved and solved. directly to the executives and other reports as requested by management (additional) within the deadline that management desires.
            7. Communicate and convey policies, guidelines, and work plans to subordinate employees. and follow up with all parties to follow the guidelines and plans that employees and executives determine together, respond and support the policy work of executives in every matter seriously and continuously.
               8. Other tasks as assigned by Executive Committee.
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

ผู้จัดการนักแสดงและศิลปิน (Artist Manager)

รายละเอียดงาน
-ติดต่อดูแลศิลปิน วางแผนจัดตารางการทำงานของศิลปินกับทีมงาน
-บริหารจัดการคิวงาน ของศิลปินอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
-ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร สนับสนุนงานเอกสารต่างๆ ภายในแผนก และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-หางานให้นักแสดงและศิลปิน
img
สมาชิก

พนักงานแคชเชียร์

-บริการและต้อนหรับลูกค้า
-กรอกข้อมูลของลูกค้า
-คิดคำนวณเงิน
-ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
-ออกบิลของลุกค้า
-สรุปยอดขายและค่าใช้จ่าย
-และปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้างาน/ผู้จัดการ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่นิติกร

  • - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
  • - ตรวจสอบหนังสือและสัญญาธุรกิจต่าง ๆให้เป็นไปตามขั้นตอนและการทำงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด- ติดตามงานต่างๆของฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
  •  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย - หนังสือโต้ตอบ  งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Logistics Audit Officer

รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Logistics Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
ตามตกลง
number of positions iconอัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18) 3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา) 4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์ 6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า 7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ 8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ 9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Content Sport officer

- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้ากีฬา และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาสินค้ากีฬา - บริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร -ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป วิดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่าง -ดูแลเพจ FB fanpage ทำContent Post และสื่อสารกับผู้ติดตามเพจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

พนักงานรับสินค้า

1.ตรวจรับสินค้า จากSupplier
2.ตรวจรับสินค้า ที่ลูกค้าขอคืน หรือ ขอเปลี่ยน หรือ ของส่งซ่อม ส่งเคลม
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกรับสินค้า
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เซลล์ต่างจังหวัด

1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า
2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
รับสมัครด่วน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่ ประกันคุณภาพ

1.     มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
2.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก่อนส่งถึงมือลูกค้า
3.     มีหน้าที่รับผิดชอบออกเอกสาร COA วัตุดิบและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
4.     มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบชิ้นงานทดลอง/ทดสอบและสรุปผล ก่อนส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า
5.     มีหน้าที่รับผิดชอบทวนสอบสินค้าคืนจากลูกค้า
6.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่ส่งให้กับลูกค้า
7.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าแผนกผลิตที่เกี่ยวข้อง กรณีที่มีการร้องเรียนจากลูกค้า หรือพบสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
8.     มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหัวหน้าคลังสินค้า กรณีติดตามสินค้าคืนจากลูกค้า และกักกันผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
9.     รายงานความผิดปกติ/กรณีฉุกเฉินให้ หัวหน้าแผนก ทราบเพื่อทำการแก้ไขเบื้องต้น
10.   มีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องมือวัด ให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลา
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

วิศวกรรมการผลิต

1.ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิต 2.วิเคราะห์และแก้ไข ปัญหาในกระบวนการผลิต 3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต 4.จัดทำรายงานข้อมูลการผลิต
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑฺ์

1.เขียนแบบ หรือออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติก ร่วมกับฝ่ายขายหรือการตลาด 2.เขียนแบบ หรือออกแบบแม่พิมพ์พลาสสติก และชิ้นส่วนต่างๆ 3.ตรวจสอบคุณภาพแม่พิมพ์พลาสติกที่ทำมาก่อนจะนำไปใช้งานจริง 4.วิเคราะห์แก้ไขปัญหาคุณภาพของสินค้าที่เกิดจากแม่พิมพ์พลาสติก 5.ช่วยงาน แผนก R&D อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
img
สมาชิก

หัวหน้าแผนกบัญชี

 • สอบทานเอกสารจ่าย การบันทึกบัญชี และรายการปรับปรุงเพื่อให้สำนักบัญชีทำการปิดงบการเงินประจำเดือน
 • จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายประจำเดือน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน
 • สอบทานแบบแสดงรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • จัดทำข้อมูลเพือคำนวณภาษีให้สำนักบญชีทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)
 • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ