83 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 41 ถึง 54 จาก 54 งานทั้งหมด
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Admin

1. สามารถตอบข้อความและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าและผู้ใช้งาน
2. ประสานงานภายในทีมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
3. ตอบคำถามลูกค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียทุกช่องทาง
4. มีความรู้พื้นฐานทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี
5. ทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Head of marketing


กำกับ ควบคุมการบริหารงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด ตลอดจนวางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
1.บริหารงานการตลาด
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มตลาด, พฤติกรรมลูกค้า, คู่แข่งในอุตสาหกรรม ตลอดจนโอกาส และปัจจัยต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบต่อธุรกิจเพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนงานด้านการตลาดประจำปีให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
1.2 วางแผนงานการตลาดประจำปี ตลอดจนแผนปฎิบัติการและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด อย่างเหมาะสม และสอดคล้องตามสถานการณ์ และข้อมูลทางการตลาด เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สนับสนุน และส่งเสริมยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด
1.3 กำกับ ควบคุม และรับผิดชอบผลสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตลอดจนบริหารค่าใช้จ่ายทางของการจัดกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับองค์กร
2. การบริหารและพัฒนาองค์กร
2.1 ให้คำแนะนำ ปรึกษา ตลอดจนติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความชำนาญของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อให้พัฒนาการทำงาน ให้สอดคล้องตามความคาดหวังขององค์กรต่อตำแหน่งงานนั้น
2.3 ศึกษา และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ตลอดจนแก้ไขจุดบกพร่องในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

แอดมินเพจ

🎈ขอคนที่รับผิดชอบงานจริงๆ 
(เพราะไม่มีเจ้านาย)ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง
🎈ดูแลลูกค้า/คอนเฟิร์มออเดอร์ผ่านอินเตอร์เน็ต
👉ทำงานในออฟฟิศ หรือที่บ้าน ก็ได้
👉มีระบบการทำงาน
👉มีคอร์สอน และอบรมฟรี 🆓
👉งานถูกต้องตามกฏหมาย 100%


รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Marketing

1. วางแผนการตลาด และปฎิบัติตามแผนงาน
2. ดูแลสื่อโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของบริษัท
3. ทำสื่อและแคมเปญทางการตลาดที่เกี่ยวข้อง
4. วางแผนกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
5. สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์
6. ทำแผนคอนเท้นต์ และวาง concept ของคอนเท้นต์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
7. คิด+บริหารจัดการแคมเปญออนไลน์ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดออนไลน์
8. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดเพื่อหาแนวทางในการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่
9. ยอมรับและให้ความร่วมมือกับผู้อื่นในองค์กร โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆในองค์กรมีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
10. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานภายใต้ระบบคุณภาพที่องค์กรกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันอย่างสงบสุข และปฏิบัติงานได้ตามคุณภาพมาตรฐาน
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
12. มีความรู้ ความสนใจทางด้านไอที หรือเทคโนโลยี

รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

PHP Web Developer (Laravel)

- จัดทำระบบหลังบ้าน Web Application ที่มีทีมงาน UI/UX ออกแบบไว้
- พัฒนา Web Application ด้วย PHP Framework (Laravel) OOP MVC , HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript
- ติดต่อกับฐานข้อมูล Sql Server 
- เชื่อมต่อการใช้งาน Social API, Google API, Facebook API และ อื่นๆ
- แก้ไขงานในองค์กร ด้วย PHP Framework (Laravel)
- วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบ Web Application (เบื้องต้น) มีทีม Tester
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Mobile Application Developer (Flutter)

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้
สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล SQL SERVER ได้
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา
ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม
มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

เจ้าหน้าที่การตลาด

  1. นำเสนอโปรแกรมสำเร็จรูปให้กับบริษัทต่างๆ ไปเป็นทีม
  2. จัดทำแผนการตลาด
  3. กำหนดเป้าหมาย และสามารถทำตามเป้าหมายที่กำหนดได้
  4. คิดคอนเท้นท์ การโปรโมทโฆษณา
  5. ดูแลและยิงแอดเพจเฟสบุ๊ค และเว็ปไซด์
img
โพสฟรี

ผู้ช่วยผู้จัดการมินิมาร์ท

ริหารงานภาพรวมในร้านมินิมาร์ท ; 1) สร้างยอดขาย เพื่อสร้างการเติบโต - บริหารยอดขายของร้านมินิมาร์ท ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 2) บริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3) บริหารงานต่างๆภายในร้านมินิมาร์ท - ดูแลงานเอกสารบัญชี การเงิน สรุปยอดค่าใช้จ่าย และงานเอกสารทั่วไปภายในร้านมินิมาร์ท 4) บริหารบุคลากรภายในร้านมินิมาร์ท - ด้านการให้บริการ และ ความสะอาดของร้านมินิมาร์ท 5) ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านมินิมาร์ท ตามที่ได้รับมอบหมาย ุ6) บริษัทฝึกอบรมให้ จำนวน 15-30 วัน ก่อนปฏิบัติงานจริง โดยได้รับเงินเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าฝึกอบรม
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

การตลาด

1.ช่วยดูแลงานด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดรวมจนถึงเอกสารต่าง ๆภายในฝ่าย 3.ประสานงานต่าง ๆภายในฝ่าย 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก
รับสมัครด่วน
img
สมาชิก

Mobile Application

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลSQL SERVER ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store

ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ