83 ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้

img
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 งานทั้งหมด
img
สมาชิก

พนักงานบัญชี

1. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. จัดทำรายงานใบสำคัญจ่ายประจำวัน
3. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
4. จัดทำใบกำกับภาษีขาย
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
6. จัดทำแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 
7. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
9. จัดทำรายงานสรุปงบการเงินประจำเดือน
10. ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบวางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
11. ประสานงานกับบุคคลภายนอกได้
12. จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
13. ควบคุมสินค้าคงคลัง(ถ้ามี)
14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศงานของคุณ

ค้นหาแบบละเอียด

สถานที่ทำงาน

ลักษณะงาน

อื่น ๆ