บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทขายส่ง นำเข้า และส่งออก อุปกรณ์กีฬา และ ดนตรี มีสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม'บริษัทขายส่ง นำเข้า และส่งออก อุปกรณ์กีฬา และ ดนตรี มีสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม

แผนที่บริษัท
รับสมัครด่วน
company

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO

รับสมัครด่วน
company

Content Sport officer

- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้ากีฬา และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาสินค้ากีฬา - บริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร -ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป วิดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่าง -ดูแลเพจ FB fanpage ทำContent Post และสื่อสารกับผู้ติดตามเพจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

รับสมัครด่วน
company

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด

รับสมัครด่วน
company

เจ้าหน้าที่นิติกร

    • - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
    • - ตรวจสอบหนังสือและสัญญาธุรกิจต่าง ๆให้เป็นไปตามขั้นตอนและการทำงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด- ติดตามงานต่างๆของฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    •  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย - หนังสือโต้ตอบ  งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครด่วน
company

พนักงานรับสินค้า

1.ตรวจรับสินค้า จากSupplier
2.ตรวจรับสินค้า ที่ลูกค้าขอคืน หรือ ขอเปลี่ยน หรือ ของส่งซ่อม ส่งเคลม
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกรับสินค้า

รับสมัครด่วน
company

Logistics Audit Officer

รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Logistics Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
ตามตกลง
number of positions iconอัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18) 3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา) 4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์ 6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า 7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ 8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ 9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน

รับสมัครด่วน
company

เซลล์ต่างจังหวัด

1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า
2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

รับสมัครด่วน
company

พนักงานซ่อมบำรุงสินค้า (เครื่องดนตรี)

1. Setup Guitar ตามใบแจ้งงาน
2. ทดสอบสินค้าเข้าใหม่
3. ซ่อมหรือแก้ไขสินค้าตามใบแจ้งงาน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย