บริษัท แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด

ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทขายส่ง นำเข้า และส่งออก อุปกรณ์กีฬา และ ดนตรี มีสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม'บริษัทขายส่ง นำเข้า และส่งออก อุปกรณ์กีฬา และ ดนตรี มีสินค้ากระจายอยู่ทั่วทุกภาคในประเทศไทยและต่างประเทศ ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 30 ปี และมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเพิ่มเติม

แผนที่บริษัท
รับสมัครด่วน
company

พนักงานซ่อมบำรุงสินค้า (เครื่องดนตรี)

1. Setup Guitar ตามใบแจ้งงาน
2. ทดสอบสินค้าเข้าใหม่
3. ซ่อมหรือแก้ไขสินค้าตามใบแจ้งงาน
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครด่วน
company

เลขานุการผู้บริหาร หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ

-วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย การการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด

รับสมัครด่วน
company

Content Sport officer

- สร้างสรรค์ Content เกี่ยวกับสินค้ากีฬา และบริการขององค์กร เพื่อสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ทั้ง Social Media, Websites, Blog และ Newsletters ในรูปบทความ รีวิว ภาพ - สร้างสรรค์ Content เพื่อการโฆษณาสินค้ากีฬา - บริหารจัดการ Content ที่เกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ แบรนด์ และงานสื่อสารการตลาดขององค์กร -ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งภาพ ตัดต่อรูป วิดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่าง -ดูแลเพจ FB fanpage ทำContent Post และสื่อสารกับผู้ติดตามเพจอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ

รับสมัครด่วน
company

เซลล์ต่างจังหวัด

1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า
2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่
3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

รับสมัครด่วน
company

Logistics Audit Officer

รับสมัครด่วน
29 พ.ค. 66

Logistics Audit Officer

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
ตามตกลง
number of positions iconอัตรา
1 อัตรา
รายละเอียดงาน
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน ตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนด(D18) 3. ตรวจนับสินค้าทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภายในคือตรวจนับสินค้า ภายในคลังสินค้าของบริษัท ภายนอกคือ ตรวจนับสินค้าที่ The Mall/Outlet Mall/Tone Wiazrd (ทุกสาขา) 4. ร่วม ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 5. ร่วม ตรวจสอบการตรวจสภาพรถและเช็คจุดต่างๆของรถที่ใช้งานในบริษัทฯ ทุกวันจันทร์ 6. สามารถเข้าไปทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดได้ ทุกแผนกในส่วนของฝ่ายคลังสินค้า 7. อบรมขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงานใหม่และแจ้งพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ทราบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำงานหรือผู้รับผิดชอบ 8. รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในแผนกที่รับผิดชอบ 9. เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานและความประพฤติที่ดี ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 10. ดูแลเรื่องความสะอาดในพื้นที่ๆรับผิดชอบ 11. สามารถให้ข้อมูลสินค้าหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้เมื่อมีการสอบถามมา 12. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 13. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 14. ดูแลรักษา อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 15. คิดพัฒนา วางแผนงานในหน้าที่ของตนให้ก้าวหน้าและเหมาะสมกับปัจจุบันในการทำงาน

รับสมัครด่วน
company

เจ้าหน้าที่นิติกร

    • - ดูแลงานว่าความและดำเนินคดี ตรวจสอบและฟ้องร้องคดีความ บังคับคดี ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย
    • - ตรวจสอบหนังสือและสัญญาธุรกิจต่าง ๆให้เป็นไปตามขั้นตอนและการทำงานด้านกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
    • - ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามสัญญา กรณีการผิดเงื่อนไข ออกหนังสือทวงถามฯ ตลอดจนเร่งรัด- ติดตามงานต่างๆของฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
    •  - งานโต้ตอบเอกสาร ร่างจดหมาย - หนังสือโต้ตอบ  งานแจ้งความร้องทุกข์ จัดทำหนังสือมอบอำนาจ,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    • - งานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

รับสมัครด่วน
company

Internal Audit

- จัดทำแผนงานการตรวจสอบประจำเดือนและปฏิบัติตามแผนงานการตรวจสอบ - ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบในบริษัทตาม KPI และ ISO - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอผู้บริหาร - ปฏิบัติการ Audit ในรูปแบบ ISO Audit - ออกใบ CAR ( Corrective Active Report ) และ NCR ( Non Conformance Report ) ตามระบบกฏเกณฑ์ ISO - ปฏิบัติตนตามกฏเกณฑ์ความเป็น IA ( Internal Audit ) ของ ISO

รับสมัครด่วน
company

พนักงานรับสินค้า

1.ตรวจรับสินค้า จากSupplier
2.ตรวจรับสินค้า ที่ลูกค้าขอคืน หรือ ขอเปลี่ยน หรือ ของส่งซ่อม ส่งเคลม
3.จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนกรับสินค้า