บริษัท เอส.ที.รับเบอร์ แฟคตอรี่ จำกัด

ข้อมูลบริษัท

พันธกิจ วิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตหลายประเภท ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางที่เกี่ยวข้องกับ บู๊ช, เพลากลาง , กันกระแทก , และยางกันฝุ่นแร็ค เช่นเดียวกับชิ้นส่วนโลหะทางยานยนต์ต่างๆ จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยางที่สั่งสมมายาวนาน โดยความสามารถในการผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ด้วยฝีมือและความสามารถของบุคลากรคน ผสานกับการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและมุ่งเน้นด้านคุณภาพและบริการจนได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับจากลูกค้า บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะแสวงหาพันธมิตรร่วมธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดโดยเน้นการบริหารงานที่เป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป

แผนที่บริษัท
รับสมัครด่วน
company

Mobile Application

วิเคราะห์และออกแบบและพัฒนา Mobile Application ตาม Requirement ที่ได้รับมอบหมายได้ สามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อระหว่าง Mobile Application และ Backend อีกทั้งสามารถใช้ API ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลSQL SERVER ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Mobile Application ให้สามารถใช้งานได้บน Mobile Platform ทั้ง Android และ iOS โดยใช้ Framework Cross-Platform ในการพัฒนา หรือ JAVA ในการพัฒนา ออกแบบ UX/UI ของ Mobile Application โดยให้ตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน โดยสามารถที่จะออกแบบได้เอง หรือสามารถที่จะทำตามแบบที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดีเยี่ยม มีความรู้ในการอัพโหลดแอปพลิเคชันขึ้น App Store และ Play Store

รับสมัครด่วน
company

software analyst

    • Design and Implement Backend/Frontend Application to meet functional and non-functional requirement. 
    • Ensure to deliver quality software and timeline.
    • Maintain CI/CD Pipeline. 
    • Investigate and solve production issue.

รับสมัครด่วน
company

การตลาด

1.ช่วยดูแลงานด้านการตลาดที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบงานด้านการตลาดรวมจนถึงเอกสารต่าง ๆภายในฝ่าย 3.ประสานงานต่าง ๆภายในฝ่าย 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ