บริษัท ริชมอนด์ กรุ๊ป 89 จำกัด

company

พนักงานบัญชี

1. ตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
2. จัดทำรายงานใบสำคัญจ่ายประจำวัน
3. บันทึกรายรับ-รายจ่ายของบริษัท
4. จัดทำใบกำกับภาษีขาย
5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
6. จัดทำแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 
7. ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
9. จัดทำรายงานสรุปงบการเงินประจำเดือน
10. ติดตามและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เช่น ใบวางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
11. ประสานงานกับบุคคลภายนอกได้
12. จัดเตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี
13. ควบคุมสินค้าคงคลัง(ถ้ามี)
14. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครด่วน
company

พนักงานบุคคล

  • ดำเนินการสรรหาพนักงานใหม่
  • ดูแล ปรับปรุงข้อมูลของพนักงานให้เป็นปัจจุบัน
  • จัดการผลประโยชน์ของพนักงาน รวมถึงประกันสุขภาพ และผลประโยชน์อื่นๆ
  • จัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • วิเคราะห์ค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ
  • จัดการข้อร้องเรียนของพนักงาน ความขัดแย้ง และระเบียบวินัย
  • ปรับปรุงพัฒนานโยบาย และโปรแกรมการฝึกอบรม
  • ดูแล จัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในสำนักงาน ได้แก่ อุปกรณ์สำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และการบำรุงรักษา
  • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย