บริษัท เอสทู อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด

company

หัวหน้าแผนกบัญชี

  • สอบทานเอกสารจ่าย การบันทึกบัญชี และรายการปรับปรุงเพื่อให้สำนักบัญชีทำการปิดงบการเงินประจำเดือน
  • จัดทำรายงานทะเบียนทรัพย์สิน ค่าเสื่อมราคา ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายประจำเดือน
  • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน
  • สอบทานแบบแสดงรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย เพื่อจัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  • จัดทำข้อมูลเพือคำนวณภาษีให้สำนักบญชีทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภ.ง.ด. 51 และ ภ.ง.ด. 50)
  • จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี